Stor tekst Liten tekst

Ess Partner AS
Rønvikfjæra 1, 8012 Bodø
Telefon 75 58 68 78
E-post: post@esspartner.no

 

Webdesign og CMS: mpDesign

Vanlige spørsmål vedrørende boliggass

 

 Image

 

 

Hvilke egenskaper har boliggass?


Boliggassen er giftfri, fargeløs og inneholder verken svovel, nitrogen eller tungmetaller. Lukten er tilsatt som et sikkerhetstiltak. Boliggassen er dessuten det reneste av de fossile brensler. I industrien er gassen mest likt og brukt pga. dens renhet, høye energiinnhold pluss at den i prosesser gir en høy virkningsgrad sammen med nøyaktig temperatur- og kapasitetsregulering. Ved normalt trykk og temperatur er gassen i gassform. Gjennom komprimering forandres den til væske. Boliggassen lagres og transporteres i væskeform, men benyttes i gassform.

  

 

Hva er fordelene med å varme huset med boliggass?


Med boliggass får kunden en energikilde med ren og enkel varme.
Vi sørger for alt fra planlegging til igangsettelse av anlegget. Det trengs ikke eget vedlikehold eller feiing. Utstyret passer seg selv og alt du trenger å gjøre er å bestemme hvilken temperatur du vil ha i ditt hus.
Boliggassen har et høyt energiinnhold og gasskjelen har høy virkningsgrad. Forbrenningen er så fullstendig at sotdannelsen knapt kan måles.

 

 


Utstyret med gasskjel og varmtvannsbereder er så estetisk utformet at det med fordel kan plasseres på badeveggen. Gasskjelen gir en renere forbrenning gjennom pneumatisk gassluftblanding som innebærer at det i alle faser av driften er et optimalt blandingsforhold. Man kan til og med velge å ikke benytte skorstein og isteden la til- og fraluft gå direkte via en ventil i veggen.

Boliggass er et kostnadseffektivt produkt som sammen med det utstyret vi har valgt er skånsomt både for miljøet og lommeboken.

En av de store fordelene er framfor alt muligheten til å benytte gassen til ett flertall aktiviteter i husholdningen. F.eks. til gasskomfyr, peis, grill og varme til terrassen, samt at det alltid finnes varmtvann i varmtvannsbeholderen pga. gassens evne til umiddelbar oppvarming.


 

 

 

 

 

 

Sammenligning med andre oppvarmingsalternativer


Ut fra et miljøsynspunkt er boliggass et overlegent produkt i forhold til fyringsolje og ved, med tanke på utslipp/avgasser både for nærmiljøet og globalt sett.
Ut fra et bekvemmelighets synspunkt er den overlegen ved, fyringsolje og pelletsfyring når det gjelder håndtering og lagring, rengjøring etc.
Driftskostnadene for boliggass havner på et nivå midt mellom fyringsolje og elektrisitet beregnet på et nytt hus med nytt utstyr.


Ut fra et investeringssynspunkt er oljeutstyr og gassutstyr likeverdig, men livslengden er betydelig lengre for gassutstyret pga. den rene forbrenningen samt at kunden får pengene tilbake for tanken den dagen han/hun vil avbryte kontrakten.
I tillegg kommer fordelene ved å kunne ta i bruk gasskomfyr, peis, varme på terrassen samt grill.

 

 

 

Er det økonomisk lønnsomt å fyre med propan?

 

Boliggass koster normalt 45 - 60 øre pr KWh inkl. mva.
Gassprisen justeres månedlig etter internasjonale noteringer på propan. Den avhenger også av hvor langt fra nærmeste tankanlegg du bor.
Sannsynligheten er stor for billigere energi med gass i de kalde periodene. Et komplett boliggassanlegg vil kunne dekke opp til 80 % av boligens energibehov.
I en moderne norsk bolig tilsvarer det 17000 - 18000 KWh.

Kjelen og varmtvannsberederen har dessuten vesentlig lengre levetid enn tilsvarende utstyr.
Ved fyring av propan får vi en momentan oppvarming. Noe vi kjenner til ved bruk av gass til matlaging. Denne fordelen får man også gjennom oppvarming av varmtvann til berederen eller til produksjon av varmtvann til det vannbårne varmesystemet i huset. 
 


Hva er driftskostnadene for oppvarming av huset med boliggass?


Beregnet oppvarmingskostnad for et moderne hus på ca 150 m2 blir med boliggass ca 6 200 kr/år. ( Ved valg av ny kondenserende gasskjele )
Beregning skjer ut fra husets alder, husets form og isolering, hvor mange som bor i huset, samt behov og bruk av varmtvann.

(prisene vil variere noe)

 


 

Hvor lang levetid har utstyret?


Fyringsutstyret har en levetid på ca. 25-30 år.
Til sammenligning har oljeanlegg en levetid på ca. 20 år, og et elektrisk anlegg ca.10-15 år.

 


 

Kan hvem som helst få boliggass i sitt hus?


Ja, i prinsippet kan alle få boliggass til sitt hus. Installasjonen bygger imidlertid på at det finnes et system basert på vannbåren varme i huset. Hus med direktevirkende elektrisitet må derfor først konvertere til et vannbåret varmesystem.
De eventuelle begrensningene som kan finnes er tankbilens fremkommelighet for tanking i område der huset ligger.

 


 

Behøver gressplenen min å graves opp?


For å få tanken på plass er det nødvendig med et hull på 2x3 meter med en dybde på 1,6 meter. Dette er et enkelt gravearbeid som med dagens utstyr, teknikk og skikkelig entreprenør gjøres på et par timer.


Kan jeg kombinere gulvvarme med gassoppvarming?


Det går alldeles utmerket. Det er varmtvann som sirkulerer i gulvet, og gassen benyttes for oppvarming av vannet.

 

 

Hvilken risiko utsetter jeg meg for som kunde?


Sikkerhetsspørsmålene rundt håndtering av gass og tilhørende utstyr er vel gjennomarbeidet i nært samarbeid med myndighetene, og risikoaspektene blir idag ivaretatt på beste måte innen bransjen.
Naturgassen har med disse reglene blitt introdusert og fått en veldig positiv utvikling i sørlige deler av Sverige, der hele 25% av all husholdningsoppvarming skjer med gass.
Alt utstyr er CE-merket.


Kan det oppstå gasslekkasje i boligen?


Nei, risikoen for lekkasje er minimal. Alle ledninger er av heltrukne kobberrør, trukket i varerør (rør i rør system) uten skjøter eller avgreininger. Alle rør munner ut i et serviceskap. Hvis skrue eller spiker slås gjennom gassledningen vil lekkasjen lekke ut av boligen. Alle ledninger er trykk testet, og kontrollert ifm. driftssetting av godkjente gassinstallatører iht. myndighetenes krav, samt Shell krav til standard vedr. kvalitet og sikkerhet.

Disse anleggene er helt tette, tanken er beskyttet i bakken, installasjonen med ledninger er beskyttet mot høyt trykk. Hele anlegget har et veldig lavt trykk. Gasskjelen får både luft til forbrenning og slipper avgassene ut gjennom et separat system, og gassen kommer derfor ikke inn i huset ved en lekkasje. Alt gassutstyr er sikret mot lekkasje. Befaring av hele anlegget gjøres regelmessig annet hvert år av en autorisert kontrollør. Konseptet er bygget på trygghet, kvalitet og bekvemmelighet.

 


Hvordan kan jeg være sikker på at tanken ikke blir ødelagt og ruster?


Tanken er laget av epoxybehandlet stål og omgis av en såkalt katodisk beskyttelse for å sikre at tanken ikke korroderer.


Hvor mye trenger jeg å kunne selv for å kjenne meg sikker?


Som kunde trenger du ikke kunne annet enn å trykke inn ditt eget varmebehov på et enkelt display på gasskjelen eller stille varmen på gasskomfyren. Det kreves ingen kunnskap om gassproduktet for å kunne sikre gass-systemet. Som kunde får du selvsagt informasjon om håndtering av det utstyret du har valgt i huset ditt.


Kan installasjonen eksplodere?


Nei, det er umulig. Sikkerhetssystemet sørger for at gasstilførselen stenges dersom flammen av en eller annen grunn slukker. Høytrykk og rørbruddssikring på tanken hindrer også gasslekkasje hvis brann eller brudd på ledning. Gasstanken kan ikke eksplodere da den er nedgravd, og ligger uten brannpåvirkning selv om huset brenner.


Kan gasskjelen og andre installasjoner forlates?

 

Ja, all sikkerhet er innebygget i apparatene.


Kreves det spesiell ventilasjon utover det vanlige?


Nei, gasskjelen tar luft uten i fra, og blåser avgass gjennom et lukket system. Koketopp stiller krav til vanlig kjøkkenventilasjon med de avstander som utstyrsleverandør anbefaler. Ved gass i rom under terreng, er derimot krav til eget ventilasjonssystem med gulvavtrekk da gassen er tyngre enn luft.

 


 

Finnes det noe som mine oppfinnsomme barn kan skade seg på?


Nei, skulle ett barn sette på f. eks gasskomfyren uten at denne blir tent stenges komfyren automatisk innen ett par sekunder.


Kan barna leke ved tanklokket på plenen?


Lokket er låst og tåler lek og hopping. Man kan for eksempel sette blomsterkrukker på lokket.

 


 

Hvilken prisutvikling har det vært historisk på produktet?


Prisutviklingen følger i prinsippet råoljeprisen men med et forsinket tidsintervall.
Bedømningen er at råoljeprisen blir liggende på det stabile lave nivået vi har i dag også i nærmeste framtid, og derfor vil gassprisen holde seg nokså fast.

 


 

Hvor mye energi får man av 1 kg propan?


1 kg propan gir 12,8 kWh


Hvor mye veier 1 liter propan?


1 liter veier ca. 0,5 kg.


Må gasskjelen tilkobles pipe?


Nei, men det er krav om at kjelen må tilkobles en avgasskanal som leder avgass ut av boligen. Denne kan ledes inn i eksisterende skorstein, eller gå direkte ut gjennom vegg. Pga. at avgassen ledes avkjølt ut av boligen vil noe kondens samles i avgass-kanalen, (ca. 1 liter pr.time ved full effekt) må dette ledes til en sluk i rom hvor kjelen er plassert.


Hvilket trykk har gassen inn til huset?


Trykket i ledningen fra tanken fram til huset er meget lav - 30 mbar.


Hvilket materiale benyttes i rørledningen?


Utvendig benyttes plastrør av PE-materiale - de ligger i et beskyttelsesrør 60 cm. under bakken. Innvendig benyttes kobberrør.


Hvilket materiale er tanken laget av?


Det finnes to varianter avhengig av grunnforholdene. Den ene modellen består av epoxybehandlet stål med en katodisk beskyttelse for å sikre at tanken ikke korroderer. Den andre tanktypen er i tillegg utstyrt med betongcoating.


Dimensjonering på tank og graving?


Man må grave et hull på ca 2x3 meter med 1,6 meters dybde. Tanken er 2,4m3 stor.


Hvilket tilbakefyllingsmateriale er nødvendig?


Tilbakefyllingsmassen bør være steinfri for den epoxybehandlede tanken, mens tanken med betongcoating kan fylles tilbake med eksisterende masse.


Kan tanken plasseres i hvilke som helst grunnforhold?


Ja, det finnes løsninger for de fleste grunnforhold. Imidlertid må man før tanken plasseres ta hensyn til terreng, mark, vegitasjon, grunnvann-nivå og eksisterende jordkabler. Vurdering av tankens plassering gjøres individuelt fra tilfelle til tilfelle.


Fins det andre hensyn som må tas ved plassering av tanken?


Ja, det fins sikkerhetsavstand til nabogrense, offentlig vei samt avstand til vindu og dører.


Hvordan dimensjonerer jeg skorstein/ventilasjon?


Dimensjonering av skorstein gjøres av Ess Partner i forbindelse med prosjektering og plassering av gassutstyret.


Må peis tilkobles pipe?


Nei, det finnes flere typer gasspeis på markedet som kun trenger "hull i veggen" for utlufting av avgass.


Hva består avgassen av ?


Avgassen består av CO2 og vann. CO2 er ikke giftig eller skadelig, men i store mengder kan den fortrenge oksygen. derfor ledes avgassen ut av huset.


Hvilke krav stilles til installatør av utstyret?


Installatøren skal være godkjent/autorisert. Ess Partner følger de høye krav som er på kvalitetssikring gjennom hele prosessen fra planlegging, graving, legging av markledning, gassmontasje, tetthetskontroll, førstegangsfylling og driftsetting samt ved årlig service.


Kan flyttbar propanovn tilkobles fast røropplegg?


De er ikke godkjent for tilkobling til fast røropplegg. Dette fordi ovnen går på hjul, og det da blir risiko for å slite av propanledningen.

 

Hvilke normer/regler gjelder for installasjon av gasstank og gassutstyr?


Det finnes myndighetskrav som styrer denne prosessen og type av installasjoner: "Lov om brannfarlige varer", "Veiledning om oppbevaring av LPG" og "Vilkår for nedgravd propantank LPG".


Kan en tilkoble hvilket som helst appart?


Nei, det er lovregulert at alt utstyr skal være CE-godkjent. I tillegg vil Ess Partner sørge for at tilkoblingen er iht. gjeldene regler, og våre krav til kvalitet og sikkerhet. Vi ønsker ingen slanger eller slangeklemmer, kun bevegelige rør med skrukoblinger.


Hva kreves av vedlikehold på gasskjele og gassapparater?


Det bør utføres nødvendige funksjonstester og sjekk av sikkerhetsfunksjoner. Det bør utføres kontroll av alle koblinger alt iht. Ess Partner sjekkliste for periodisk vedlikehold. En slik service utføres av Ess Partners godkjente gassinstallatører.


Hvor mye energi kan tas ut fra tanken?


På sommerstid er det ikke begrensning i fordampingen i tanken. Da er kapasiteten 12 kg/h gjennom regulatoren. På vinterstid kan uttaket være begrenset til ca. 5 kg/h. Dette tilsvarer 64 kW.

 

Serviceavtale


Service på fyringsanlegg og gasspeiser skal foretas årlig. Det gjelder både innvendig og utvendig anlegg. Årlig service vil være en sikkerhet for å få en stabil og økonomisk drift. I tillegg vil som regel leverandør av produktet forlange årlig service for at garantien på produktet skal gjelde.

 

 

 


Print