Stor tekst Liten tekst

Ess Partner AS
Rønvikfjæra 1, 8012 Bodø
Telefon 75 58 68 78
E-post: post@esspartner.no

 

Webdesign og CMS: mpDesign

Lover og regler for gassinstallasjon i bolig

 

 Image

 

Det følgende gjelder kun for gassinstallasjoner i frittliggende eneboliger. For andre typer gassanlegg brukes andre tekniske løsninger og andre myndighetskrav kan gjelde, og vi anbefaler deg da å ta direkte kontakt med Ess Partner for videre veiledning.

Nedgravd gasstank eller flaskeløsning
På de fleste frittliggende eneboliger er det mest hensiktsmessig å grave ned en gasstank i hagen.

Tanken skal ha minimum 0,5 meter overdekning med mindre den ligger i hageanlegg uten trafikkbelastning hvor det er tillat med min. 0,3 meter overdekning .

Avstanden fra tanklokket til boliger, nabogrenser og veiskulder skal ikke være mindre enn 3 meter. Som regel brukes en tank på 2700 liter. Man kan bruke mindre tanker hvis gassforbruket er lite eller større tanker hvis boligen har høyt gassforbruk og avstanden til tankanlegget er stor.

Den nedgravde gasstanken fylles fra tankbil på samme måte som fyringsolje og parafin.

Enkelte steder kan det være vanskelig å komme til med tankbil eller distansen fra tankanlegget gjør gassen dyr. Ved relativt lave gassforbruk vil det ikke lønne seg å investere i en gasstank. I disse tilfellene kan flaskegass være et godt alternativ. Vi kan levere flasker fra 6 kg til 33 kg til bruk i eneboliger. Flaskene kan enten lagres innendørs (maks. 2x11kg) eller i spesielle gassskap utendørs.

Som en tommelfingerregel kan man si at med et godt gassforbruk på over 500 kg i året lønner det seg med nedgravet gasstank.

Krav til gasstanken
Det finnes forskjellige gasstanker på markedet. Det er viktig at tanken er CE merket og godkjent for LPG. Ved valg av tank er det viktig å ta hensyn til myndighetenes vedlikeholds- og inspeksjonskrav. Bl.a. skal gasstankens gods inspiseres hvert 10. år av kvalifisert servicefirma. Inspeksjonen kan foregå fra innsiden av tanken men hvis tanken ikke har mannlokk, må den graves opp.

Ved nedgraving av tanker det viktig at anvisningene følges. Tanken skal ligge minimum 3 meter fra mulige tennkilder, brennbar vegg, veiskulder og nabogrense. I tillegg må tanken plasseres slik at det er mulig å fylle gass fra tankbilen. Dette innebærer at det ikke må bygges over tanklokket, at lokket må holdes fritt for snø om vinteren og at tankbilsjåføren har visuell kontakt med tankbilen når han står ved tanken. Tankbilen har ca 20 meter fylleslange og må kunne stå på vei som tåler 10 tonn akseltrykk. F.eks. ikke på gang- sykkelveier.

Tanken skal ha sikkerhetsventil, fyllestuss med overfyllingsvern og nivåmåler. Gasstanken skal ha uttak for gassfase med manometer og stengekran. Det skal brukes regulator på 30 mbar med mindre avstand eller andre forhold gir et for stort trykkfall i rørledningen. I slike tilfeller brukes en større regulator på gasstank og 30 mbar regulator i gasskap.

Oppsummering av aktuelle lover og regler
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veiledning om LPG anlegg (HR – 2031) som også finnes på deres hjemmeside www.dsb.no Ved installasjon av gass i eneboliger skal man være spesielt oppmerksom på følgende forhold:
 

 • Det er ikke tillat å oppbevare propan i kjeller eller på loft.
 • Gassflasker skal oppbevares stående
 • Det er ikke tillat å oppbevare gassflasker i fyrrom el.l.
 • Ved lagring av gass i kjøkkenbenk el.l. må det være god utlufting ved gulvnivå
 • Det kan oppbevares maks. 55 liter (2x11 kg) LPG innendørs i bolig
 • Propanslanger skal ikke være mer enn 1,5 meter. Er avstanden mellom flaske og utstyr mer enn 1,5 meter må fast røropplegg  monteres
 • Nedgravde rør skal merkes med varselbånd i overkant av rør
 • PE rør skal merkes med magnetbånd.
 • Nedgravde PE rør skal ligge i varerør.
 • Avstanden fra nedgravde PE rør til tele og lavspent el. kabler skal være min. 30 cm.
 • Avstanden fra nedgravde PE rør til høyspent el. kabler skal være min. 50 cm.
 • Gasstrykket innvendig og under bolig skal ikke overstige 30 mbar.
 • Gassinstallasjoner skal trykk- og tetthetsprøves.
 • Gasstank skal ha periodisk ettersyn og vedlikehold.
 • Avstand fra nedgravd tank til nabogrense, bygning og tennkilder skal være min. 3 meter.


  Bygging av gassanlegg
  Gassanlegg kan kun bygges av rørleggere som har gjennomført godkjent gassmontørkurs.
  Gasstanken graves ned og koblinger av rørledninger til tanken må følge standard slik som f.eks på følgende tegning:
  Gasstank2700l.pdf (151 kB)

  Tankens plassering skal kunne identifiseres med gult avstandsskilt montert på husvegg el.l.
   
 • Fra tank til husvegg brukes 32 mm PE rør lagt i varerør (min. 82 mm innerdiameter varerør).
 • Gassrøret fra tank til husvegg skal ligge med min. 0,7 meter overdekning.
 • I overgangen til gasskap brukes metalloppstikk som på vedlagte tegning i menyvalget Standard tegninger
 • Gasskap som monteres på trevegg skal ha EI-60 beskyttelsesplate mellom skap og vegg.
 • Gasskapet kobles som vist på vedlagte tegning i menyvalget Standard tegninger.
 • Utganger på fordelingsstokken som ikke brukes skal blindes i skapet.
 • Det skal ikke brukes klemring koblinger på kobberrør.
 • Gassrør fra gasskap til forbrukende utstyr skal helst føres under husets såle
 • Til dette formålet brukes 12 mm glødde kobberrør med gult trekkerør.
 • Trekkerør skal tettes med Sicaflex inne i bolig, ikke silikon da denne inneholder edikksyre..
 • Alternative føringer av gassrør er beskrevet i DBE’s veiledning om LPG anlegg, HR-2031
 • Det skal monteres kuleventil på enden av kobberrøret.
 • Det skal monteres slange fra kuleventil og frem til gassutstyr.
 • Gassforbrukende utstyr skal være CE-NO merket og være beregnet på LPG.

  Ved anskaffelse av gassanlegg må dette meldes til DSB gjennom Altinn.
 • Klikk her for å se veiledning.

  Leveringsavtale
  For at huseier skal få levert gass av gasselskapet må det finnes en avtale mellom disse.

  Gassprisen i avtalen vil bli beregnet individuelt for hver kunde avhengig av logistikk-kostnadene fra nærmeste tankanlegg til kundens bolig. 
  Ved kjøp av tank, er det viktig at du tegner en serviceavtale med et godkjent firma slik at tanken følger det tilsyn og vedlikehold som myndighetene krever.

  Dokumentasjon fra installatøren på at gassanlegget er montert forskriftsmessig, serviceavtale på tank og anlegg og kvittering på at anlegget er meldt inn til DSB,
  må også foreligge før vi kan levere propan.

 

          Serviceavtale


Service på fyringsanlegg og gasspeiser skal foretas årlig. Det gjelder både innvendig og utvendig anlegg. Årlig service vil være en sikkerhet for å få en stabil og økonomisk drift. I tillegg vil som regel leverandør av produktet forlange årlig service for at garantien på produktet skal gjelde.
 

        

 

          Gasspeis i leilighet


Mange borettslag ettermonterer gasspeis i leilighet som tilleggsvarme. Gasspeis er som et møbel i stuen. Det legges ned en felles gasstank. Fra tanken legges det rør frem til oppstikk på fasade. Rør legges enten bak kledning eller åpent til skap på terrasse med måler.
 

 

 

       

 


Print